{{item.body}}

Regulamin

Regulamin określający zasady udziału w konkursie fotograficznym www.fotowalbrzych.pl

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Wałbrzych, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych NIP 886-25-84-003 

 2. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do ustalonych wartości nagród. 

 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 

 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  a) Regulamin – należy przez to rozumieć regulamin konkursu,
  b) Uczestnik - należy przez to rozumieć Uczestnika konkursu,
  c) Utwór – należy przez to rozumieć zdjęcie fotograficzne wykonane przez Uczestnika,
  d) Komisja – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową,
  e) Strona konkursowa – należy przez to rozumieć stronę obsługującą konkurs, znajdującą się pod adresem: www.fotowalbrzych.pl 

 5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Kierownik Biura Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 

 

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

 2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Biura Promocji Miasta oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób.

 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżonka, rodziców, dzieci oraz rodzeństwo.

 

§ 3 
ZASADY KONKURSU

 1. Rodzaj i formę konkursu ustala się jako ciągły, wieloetapowy, otwarty konkurs fotograficzny podzielony na: 

  A) KATEGORIE:
  - Ogólna „Wałbrzych Moje Miasto” - nadsyłane zdjęcia muszą przedstawiać Wałbrzych, jako nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto o ciekawej architekturze, w którym pracują i mieszkają zdolni i energiczni ludzie. Wałbrzych to również zielone miasto, gdzie góry pokryte lasami, łąki oraz parki zajmują ponad połowę jego powierzchni. Gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych, stadnina koni, organizowane imprezy kulturalne i sportowe umożliwiają relaks i aktywny wypoczynek dla każdego. Zarówno górskie położenie, przyroda, jak i bogata historia klimatycznych miejsc.
  - Tematyczna – temat zdjęć będzie ogłaszany przez Organizatora na stronie konkursu. Nadsyłane zdjęcia muszą być zgodne z ogłoszonym tematem. 

  B) ETAPY:
  - kwartalny 
  –  okres 3 miesięcy na zgłaszanie zdjęć, a po zakończeniu każdego kwartału przyznanie nagrody za najlepsze zdjęcie. Termin zgłaszania zdjęć na każdą edycję konkursu publikowany będzie na stronie konkursowej,
  - roczny – okres 1 roku kalendarzowego zakończony wyborem ZDJĘCIA ROKU 

 2. WYBÓR ZDJĘĆ:
  a) w kategorii ogólnej dokonywany jest przez Internautów po zakończeniu każdego kwartału.  Zwycięzca wybierany jest na podstawie liczby oddanych głosów zgodnie z zasadami głosowania określonymi w §6.

  b) w kategorii tematycznej zdjęcie jest wybierane  przez Komisję po zakończeniu każdego kwartału. 

  c) nagroda główna za ZDJĘCIE ROKU przyznana będzie przez Komisję po zakończeniu roku kalendarzowego. Wybór zostanie dokonany spośród wszystkich zdjęć zgłoszonych i opublikowanych w galerii konkursu. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu nadesłanych prac. 

 4. Informacja dotycząca konkursu, terminów, rozstrzygnięcia każdego etapu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu www.fotowalbrzych.pl 

 

§ 4
NAGRODY

 1. Nagrody są przyznawane cyklicznie po zakończeniu każdego etapu:
   

  a) 250,00 zł brutto i zestaw materiałów promocyjnych w kategorii ogólnej „Wałbrzych moje miasto”. Nagroda przyznawana przez Internautów, po zakończeniu każdego kwartału. 

  b) 250,00 zł brutto i zestaw materiałów promocyjnych w kategorii tematycznej. Nagroda przyznawana decyzją Komisji Konkursowej po zakończeniu każdego kwartału. 

  c) 1200,00 zł brutto nagroda główna za ZDJĘCIE ROKU. Nagroda przyznawana decyzją Komisji Konkursowej po zakończeniu roku kalendarzowego. 

 2. Nagrody zostaną przekazane autorom zdjęć kwartalnych oraz zdjęcia roku po zawarciu umowy o przekazanie autorskich praw majątkowych. 

 3. Autor nagrodzonego zdjęcia kwartału oraz zdjęcia roku zobowiązuje się przedstawić Organizatorowi dane osobowe, konieczne do zawarcia umowy o przekazanie praw autorskich. 

 4. Niepodanie danych osobowych w terminie miesiąca od opublikowania rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do otrzymania nagrody. 

 5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą zdjęcia kwartału lub zdjęcia roku z uwagi na podanie niepełnych lub błędnych danych osobowych. 

 6. Wszystkie wypłacone nagrody zostaną pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych według aktualnie obowiązującej stawki podatkowej. 

    

§ 5
ZGŁOSZENIE UTWORU DO KONKURSU

 1. Zgłoszenie utworu do konkursu następuje poprzez wysłanie zdjęcia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.fotowalbrzych.pl. 

 2. Uczestnik może przesłać do etapu kwartalnego od 1 do 8 zdjęć w każdej kategorii. 

 3. Warunkiem udziału nadesłanego zdjęcia w konkursie jest jego zgodność z wymogami regulaminu o czym rozstrzyga Organizator. 

 4. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na warunki konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w § 11. 

 5. Podczas rejestracji należy podać autentyczne dane osobowe. Informacje te są niezbędne dla ustalenia praw autorskich do zdjęć zgłaszanych do konkursu. 

 6. Podanie nieautentycznych danych skutkować będzie brakiem możliwości identyfikacji autora zgłoszonego Utworu oraz niemożnością przekazania przez Organizatora nagrody,
  o ile będzie przyznana dla danego zdjęcia. 

 7. W przypadku podawania się Uczestnika za osoby trzecie, Organizator jest upoważniony do podjęcia odpowiednich działań przewidzianych prawem. 

 8. Rejestracja na stronie konkursowej odbywać się może poprzez:
  a) wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie www.fotowalbrzych.pl,
  b) rejestrację przez serwis Facebook (usługa Facebook Connect). 

 9. Zgłoszenie Utworu do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o dysponowaniu prawami autorskimi do fotografii, a korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

 10. W przypadku występowania na zdjęciu osób fizycznych, zgłoszenie Utworu do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że posiada zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie. 

 

§ 6
GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNAUTÓW

 1. W głosowaniu mogą wziąć udział użytkownicy zarejestrowani na stronie www.fotowalbrzych.pl. 

 2. Każdy użytkownik głosujący w kategorii ogólnej może posiadać tylko jedno konto. 

 3. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik posiada więcej niż jedno konto, wszystkie jego konta zostaną usunięte. 

 4. Głosowanie na zdjęcia odbywa się:
  a) w rundach trwających minimum 10 dni, po zakończeniu etapu zgłaszania zdjęć do galerii tematycznych,
  b) w terminie opublikowanym na stronie internetowej konkursu: www.fotowalbrzych.pl,
  c) poprzez oddanie 1 głosu dziennie, przez cały czas trwania rundy głosowania, po zalogowaniu się na stronie konkursowej. 

 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieuznawania głosów oddanych
  z naruszeniem zasad określonych Regulaminem. 

 

§ 7
KWALIFIKACJA I KRYTERIA OCENY

 1. Na stronie należy zamieszczać pliki w formacie JPG o możliwie maksymalnej wielkości
  w rozmiarze nie mniejszym niż 2800 x 1800 pikseli bez jakichkolwiek oznaczeń (tj. podpis autora, logo, znak wodny).

 2. Przesłane zdjęcie musi mieć zachowane i niezmienione dane exif.

 3. Przy ocenie zgłoszonych zdjęć komisja będzie kierowała się kryteriami:

  a) spełnienie założeń ideowych konkursu zawartych w § 3 ust.3,

  b) jakością walorów estetycznych i artystycznych.

 4. Organizator może odmówić publikacji Utworu jeśli w ocenie Komisji Konkursowej Utwór ten nie spełnia kryteriów określonych w ust. 1, 2, 3.

 

§ 8
KOMISJA KONKURSOWA

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby powołane zarządzeniem przez Organizatora 

 2. Komisja działa w oparciu o powyższy regulamin opracowany i zatwierdzony przez Organizatora. 

 

§ 9
REKLAMACJE

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu należy kierować na piśmie na adres: Biuro Promocji Miasta, Urząd Miejski, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem „Konkurs FotoWalbrzych” w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) lub mailowo na adres: foto@um.walbrzych.pl. Reklamacja powinna obejmować dane osobowe i teleadresowe zgłaszającego oraz podstawy reklamacji.

 2. Reklamacje niespełniające wymogów wskazanych w ust.1. nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O zachowaniu terminu rozpatrzenia reklamacji decyduje data nadania odpowiedzi przez Organizatora. 

 

§ 10
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. W momencie zgłoszenia przez Uczestnika Utworu w postaci zdjęcia, udziela on Organizatorowi bezterminowo i nieodpłatnie licencji niewyłącznej i upoważnia Organizatora do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania ze zgłoszonego Utworu w celu promocji miasta Wałbrzycha na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
   

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,


  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych i reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach w tym banerach i plakatach  wielkoformatowych, zamieszczanie w sieci Internet, rozpowszechnianie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy (np. na gadżetach). 

 2. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Organizatora ze zgłoszonego zdjęcia
  w całości lub w wybranej części. Licencja obejmuje także prawa zależne, w tym
  w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w nadesłanych zdjęciach. 

 3. Licencja obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania zdjęć osobom trzecim.

 4. Zgłoszenie Utworu w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że zgłoszone przez niego Utwory nie są obciążone prawami osób trzecich oraz że wykonał je osobiście, posiada własnościowe, osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłaszanych Utworów. W szczególności Uczestnik zapewnia, że w przypadku wyjścia na jaw okoliczności, iż nie dysponował on w/w uprawnieniami, zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z tego tytułu oraz do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, a w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Gminie Wałbrzych proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do Utworu zgłoszonego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Licencjobiorcy i zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z innymi kosztami.

 5. Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie zostało nagrodzone jako zdjęcie kwartału/zdjęcie roku, zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora na czas nieoznaczony, autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do Utworu oraz do upowszechniania go na wszystkich znanych polach eksploatacji i w tym celu zawarcia z Organizatorem odpowiedniej umowy.

 

§ 11

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl

 3. Zgłoszenie Utworu do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ust. 4. 

 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora oraz podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród.(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe Uczestników podawane są przez nich dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 5. Dane osobowe Uczestnika będą udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

 8. Podanie danych jest konieczne do realizacji konkursu

 

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej konkursu: www.fotowalbrzych.pl 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 5. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 9. 

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu 

 7. W sprawach spornych, dotyczących interpretacji Regulaminu, decyzję podejmuje Kierownik Biura Promocji Miasta Urzędu miejskiego w Wałbrzychu. 

 8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane utwory zostały wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych.